ZAREGISTRUJTE SE NA ODBĚR INFO. E-MAILŮ

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti blue gray s.r.o.

Tyto obecné obchodní podmínky určují hlavní zásady obchodních vztahů mezi společností blue gray, s.r.o., jak provozovatelem virtuálního obchodu www.pet-park.cz., a odběrateli. Odesláním objednávky vyjadřuje odběratel souhlas s obchodními podmínkami.

Definice pojmů

blue gray, s.r.o. – znamená společnost blue gray, s.r.o. se sídlem na Oremburské ul. č.13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 44 074 441, IČ DPH: SK2022566238.

ODBĚRATEL – znamená fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu se společností blue gray, s.r.o. vystavením objednávky prostřednictvím elektronického obchodu www.pet-park.cz nebo prostřednictvím zaslaného e-mailu ve formě objednávky na [email protected] nebo zadáním telefonické objednávky.

ZBOŽÍ – znamená všechny produkty uvedené na stránce elektronického obchodu.

Objednávání zboží

Odběratel objednává zboží v elektronickém obchodě www.pet-park.cz prostřednictvím nákupního košíku. Objednávatel musí vyplnit všechny požadované údaje do objednávkového formuláře jako i uvést požadovanou formu platby.

Objednávky se zařazují do systému v pořadí, v jakém přicházejí a vybavují se průběžně.

Společnost blue gray, s.r.o. potvrdí objednávku elektronickou poštou. Odběrateli se zobrazuje v době objednávání v režimu online aktuální dostupnost zboží („Dodáváme během“) – informace o časové dostupnosti zboží od přijetí objednávky do dne doručení zásilky. S tímto časovým údajem odběratel při potvrzení objednávky souhlasí. Doručení do 24 hodin znamená, že zboží je skladem a bude vyskladněno podle možnosti ihned s doručením následující pracovní den pokud je objednávka přijata do 13:00 hod.

Odběratel při odeslání elektronické objednávky také souhlasí s podmínkami vrácení zboží. Společnost blue gray, s.r.o. zajišťuje dopravu prostřednictvím přepravní služby TopTrans nebo UPS, která současně zajistí pojištění zboží v plné hodnotě.

Dodání zboží:

Společnost blue gray, s.r.o. zboží zasílá na dobírku, přičemž zboží je pojištěno v plné hodnotě. Při použití přepravní služby se zboží a daňové doklady předají přepravní službě. Každá zásilka obsahuje dodací list-fakturu. Zboží je zabaleno a zajištěno společností blue gray, s.r.o. a výrobcem. Odběratel je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost a kompletnost zásilky. Reklamace dodávky zboží přijímá přepravní společnost na místě doručení. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení tovaru nebudou společností blue gray, s.r.o. akceptovány.

Za zboží je zodpovědná společnost blue gray, s.r.o. po jeho doručení přepravní společnosti. Zboží se považuje za převzaté odběratelem od doby, kdy společnost blue gray, s.r.o. odběrateli, jeho zástupci nebo dopravci (který je považován za zástupce odběratele, bez ohledu na to, kdo platí dopravní náklady nebo pojištění zboží během přepravy) umožní fyzicky disponovat se zbožím nebo službami v prostorách společnosti blue gray, s.r.o. nebo na jiném dodacím místě.

Přepravní náklady a termín doručení zboží odběrateli:

1 / Za doručení zásilky společnost blue gray,s.r.o. účtuje odběrateli 99 CZK při každé objednávce v hodnotě nižší než 1 350 CZK (s DPH) s doručením následující pracovní den, pokud je zboží skladem. Zboží může být doručeno kdykoliv v průběhu dne. Objednávka musí být přijata společností blue gray, s.r.o. nejpozději do 13:00 hod tak, aby mohlo být zboží odesláno ještě v den doručení objednávky a zboží musí být skladem.

* Objednávka v hodnotě více než 1350 CZK (s DPH) se expeduje vždy bez přepravních nákladů.

Záruční lhůty a reklamační řád:

Záruční lhůta na výrobky v nabídce na stránkách www.pet-park.cz, pokud není uvedeno jinak je 24 měsíců od data prodeje. Při uplatnění reklamace je odběratel povinen doručit reklamované zboží čisté a mechanicky nepoškozené,v originálním balení spolu s kopií dokladu o zaplacení do společnosti blue gray, s.r.o., Kremnička 47/A, 97405 Banská Bystrica, Slovensko. Zákazník hradí poštovné k přepravě reklamovaného zboží.

Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Zaslání zboží zpět k zákazníkovi hradí společnost blue gray, s.r.o. prostřednictvím kurýrní služby. Pokud se jedná o vrácení zboží,odběratel uvede číslo bankovního účtu, kam mají být prostředky poukázány.

Odstoupení od smlouvy / Vrácení zboží:

Zboží je možné vrátit do 30 dnů od jeho převzetí. Zboží nesmí být poškozeno. Odběratel uvede při posílání zásilky i číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány. Pokud je to možné, prosíme zákazníky i o uvedení příčiny vrácení zboží. Zákazník nese veškeré náklady spojené s dopravou zboží (poštovné).

Pokud se zákazník rozhodne vrátit zboží po 30 denní lhůtě, blue gray, s.r.o. uhradí 100% hodnotu zboží pouze pokud je zboží nerozbaleno z původního obalu.

Speciální ustanovení k vyřizování reklamací:

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od doručení reklamovaného zboží společnosti blue gray, s.r.o.. Společnost blue gray, s.r.o. si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace u zboží, které je třeba zaslat na opravu výrobci, na dobu nezbytně nutnou k této opravě.

Společnost blue gray, s.r.o. nenese odpovědnost a nebude plnit podmínky stanovené pro záruční reklamace při poruchách způsobených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálního nebo repasovaného spotřebního materiálu, neodborným zásahem do zařízení nebo při jiném porušení záručních podmínek, které zjistí servisní technik prodávajícího. Zároveň se odběratel zavazuje uhradit společnosti blue gray, s.r.o. veškeré náklady spojené s případným odstraněním takové závady, která nebyla kvalifikována jako záruční.

Ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo aktualizovat ceny zboží uvedeného na stránce www.pet-park.cz podle změn výrobního programu jednotlivých výrobců zboží.

Platby za zboží:

Platby se provádějí v měně CZK, přičemž společnost blue gray, s.r.o. vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:

PLATBA PŘI DODÁVCE NA DOBÍRKU: Při tomto způsobu platby odběratel hradí zboží při převzetí kurýrovi TopTrans nebo UPS na dobírku. Hradí se hodnota zboží a přepravní.

PLATBA NA FAKTURU: Při tomto způsobu platby odběratel dostává zboží po uhrazení platby na účet společnosti blue gray, s.r.o., nebo do předem dohodnutého termínu v případě odběru obchodního partnera společnosti blue gray, s.r.o.,

PLATBA PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET

PLATBA PLATEBNÍ KARTOU (využíváme služby GPWebpay a Paypal)

Práva a povinnosti dodavatele a odběratele:

Bez ohledu na ostatní ustanovení, společnost blue gray, s.r.o., neodpovídá odběrateli za žádné nepřímé nebo následné ztráty vzniklé jakýmkoliv způsobem.

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Odesláním registračního formuláře (zaregistrováním na našich stránkách www.pet-park.cz) souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů pro potřebu realizace objednávky a zákonem stanovených lhůt pro archivaci dat v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů NR SR č. 122/2013 CFU a o změně některých zákonů.

blue gray, s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu www.pet-park.cz tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní údaje nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce nesouvisející s propagací internetového obchodu www.pet-park.cz. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní údaje vymaže ze své databáze.

Osobní údaje na naší webstránce zjišťujeme pouze v technicky potřebném rozsahu, který je potřebný se zaregistrování zákazníka v našem systému, a které jsou nezbytné pro zpracování a doručování zadaných objednávek. Takto získané osobní údaje však nikdy nebudou předmětem prodeje třetím osobám. Pokud jste nám dali k dispozici osobní údaje, využíváme je pouze k zodpovězení vašich otázek, na doručování zboží, vypracování vyžádané cenové nabídky jakož i pro účely technické správy webových stránek. Vaše poskytnuté osobní údaje mohou jinými službami nebo pro jiné účely využity pouze po vašem předchozím souhlasu. Takto udělený souhlas můžete kdykoliv znovu odvolat. Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud svůj souhlas k jejich uchovávání odvoláte. Vaše osobní údaje se snažíme uchovávat tak, aby nebyly přístupné třetím osobám. Při e-mailové komunikaci však nejsme schopni zaručit stoprocentní bezpečnost dat, proč také doporučujeme v případě důvěrných informací využít služby klasické listové pošty.

Rozhodčí doložka:

Strany mají zájem řešit své spory přednostně mimosoudně a proto se podle zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodčím řízení (dále jen “ZRK”) dohodly, že kromě těch sporů, u nichž to zákon výslovně vylučuje, předloží všechny spory, které mezi nimi vznikly nebo vzniknou z této ústní smlouvy, jakož i spory (i) o platnost, trvání a výklad smlouvy a právních úkonů stran, (ii) o náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, (iii) o dalších nárocích stran, které vzniknou za trvání smlouvy, zejména o nárocích, které se smlouvou přímo souvisejí (iv) ze vztahů co i nepřímo souvisejících se smlouvou nebo smlouvu zajišťujících (např. ručení), (v) určení, zda tady právo nebo právní vztah je nebo ne, na rozhodnutí Obchodnímu soudu – stálému rozhodujícímu soudu, zřízenému Slovenskou asociácí rozhodčích soudů,  z.z.p.o., IČO 37 888 307   (dále jen “OS”). Strany prohlašují, že se rozhodnutí OS bez výhrad podřídí. Strany se dohodly, že rozhodčí soud na návrh účastníka rozhodčího řízení může nařídit předběžné opatření i bez vyjádření druhého účastníka rozhodčího řízení. Strany se dohodly, že OS bude konat následovně: (i) podle slovenského právního řádu, (ii) podle zásad spravedlnosti, pokud to zákon nevylučuje, (iii) podle jednacího řádu a statutu OS, zveřejněného v době zahájení řízení v Obchodním věstníku, (iv) řízení bude písemné (v) rozhodčího (senát) jmenuje OS.

 


V Banské Bystrici dne 13.11.2016

 

Loading...